Заявка за сервиз

СЪГЛАСИЕ  С настоящото давам изричното  си съгласие личните ми данни име, фамилия, имейл адрес,телефонен
номер да бъдат обработвани от „РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ” ЕAД, ЕИК:
131481045, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г. М.
Димитров, Лендмарк Изток Тауър №16А ет., лице и данни за контакт Милена
Диманова, имейл адрес: dpo@ renault.bg като
администратор, за целите на маркетингова комуникация, в това число
получаване на информация за продукти и услуги, текущи отстъпки и
промоции, специални предложения, покани за игри конкурси и услуги, както
и търговски бюлетин.Съгласието
си предоставям за периода, необходим за изпълнение на целите, за които
се събират и обработват личните ми данни, но не повече от 10 години.Информиран
съм, че имам право да откажа да предоставя съгласието си, както и да да
оттегля вече даденото съгласие по всяко време, с действие за в бъдеще,
както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото
противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или
на обществения интерес. Запознат съм, че при отказ да дам съгласието си
или при оттеглянето на съгласието по-късно няма да  получавам посочената маркетингова информация и съобщения.Уведомен съм, че имам право на достъп, да поискам коригиране
на посочените лични данни, ако са неточни, както и тяхното изтриване в
случай, че личните ми данни се обработват незаконосъобразно или с
отпаднало правно основание. Информиран съм, че мога да възразя срещу
обработването на посочените лични данни с действие за в бъдеще, като
подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на
последващата обработка на данните. Наясно съм, че имам право на пряко
прехвърляне на личните ми данни към друг администратор на лични данни,
както и да огранича обработването на личните ми данни от страна на
администратора. Информиран съм, че имам право на защита по  административен
ред- чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни - Адрес: София
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg, в случай, че правата ми като субект на лични данни бъдат нарушени, както и че имам право да откажа да бъда  обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране..За повече информация моля Вижте политиката за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящото ви уведомяваме, че предоставените от вас лични данни, а именно собствено и фамилно име , телефонен номер, имейл адрес, адрес, ВИН (рама) номер или регистрационен номер на автомобил ще бъдат обработвани от "Grand Automotive Central Europe Kft. (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51, e-mail: adatvedelem@nissan.hu“, като администратор на лични данни, както и от избраното от вас дилърство в качеството му на съвместен администратор на лични данни за целите на подаване на заявка за сервиз за посочения от вас автомобил чрез сайта www.nissan.bg или някой от партньорските дилърски сайтове. Тази обработка е основана чрез преддоговорни отношения на база на вашата заявка. 
Данните се обработват и съхраняват до обработване на заявката. За повече информация за вашите права вижте политиката за поверителност. https://www.nissan.bg/legal/privacy.html

* Задължително поле