Qashqai Interior view of steering wheel and central console

Показаните снимки са с информативен характер. Някои от тях не показват конкретен модел, ниво на оборудване или оферта. Показаното оборудване може да не се предлага или да е ограничено за определени нива.